Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Ondernemingsgegevens 


Naturel Schoonheidsverzorging, Evelien Meeusen, Prinsenlaan 44, 2381 Weelde, België
info@naturelschoonheidsverzorging.be
Tel. 0472/77.70.37
Ondernemingsnummer/BTW nummer BE 0810 511 808


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Naturel Schoonheidsverzorging, Prinsenlaan 44, 2381 Weelde, (hierna Naturel) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna klant). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Naturel moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Naturel aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.   
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Naturel niet.  Naturel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Naturel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Naturel.  Naturel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De koop-verkoopovereenkomst komt tot stand na het plaatsen van de bestelling en na het finaliseren van de betaling.  De klant ontvangt een bevestigingsmail die de bestelling omschrijft.

De Klant betaalt via bankkaart (Bancontact/Mistercash).

De bestelling wordt pas behandeld wanneer de betaling afgerond is.

Naturel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na betaling wordt de bestelling geplaatst en wordt het order onmiddellijk behandeld.  De verzending gebeurt binnen 1-2 werkdagen via Bpost.  De verwachte levertijd door Bpost bedraagt 2-4 dagen.

Enige vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.  Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatische terug naar Naturel wordt verzonden.

Bij bestellingen boven 100,00 € worden geen verzendkosten aangerekend voor verzending binnen België.  

Bij bestelling onder 100,00 € wordt een vaste verzendingskost van 7,50 € aangerekend.

Bij het bestellen van een geschenkbon wordt een vaste verzendingskost van 2,50 € aangerekend.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld en uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk worden gemeld aan Naturel.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Naturel was geboden.   

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Naturel.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."; 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Naturel Schoonheidsverzorging, Prinsenlaan 44, 2381 Weelde, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Naturel heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Naturel Schoonheidsverzorging, Prinsenlaan 44, 2381 Weelde.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 

Naturel zal wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Naturel geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Naturel zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Naturel betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Naturel en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Naturel.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Naturel zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 


Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Naturel beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Naturel zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Naturel respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.  

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar  persoonsgegevens. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Naturel heeft dus geen toegang tot uw paswoord.  


Artikel 10: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Volgende cookies worden gebruikt; 

First Party cookies: Mijnwebwinkel 
Third Party cookies: Google Analytics


De cookie instellingen in het internetbrouwser zijn een eigen verantwoordelijkheid van de klant.  

Door gebruik te maken van de website van Naturel, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies door Naturel.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Naturel om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden beslecht door de rechtbanken van Turnhout.

© 2020 - 2024 Naturel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel